Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i częścią techniczną dla „ SIEROSŁAWSKI GROUP” Jan Sierosławski planowanej w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

NIP: 8171104851

REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 05.07.2013r
Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 19 lipca 2013r. do godziny 15. 00

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i częścią techniczną dla „ SIEROSŁAWSKI GROUP” Jan Sierosławski

Zakres prac obejmie:

-elementy wskazane w Szczegółowej Dokumentacji Projektowej i Przedmiarach (zał. Nr 3 i 2 – do odebrania w siedzibie firmy lub przesyłką kurierską)

Termin realizacji przedmiotu oferty: Lipiec 2013r. – lipiec 2014r.
Miejsce wykonania usług 39-300 Mielec – działka ewidencyjna numer 2983/16

Obręb 5 Smoczka, ul. Inwestorów

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena[1] – 70 pkt. (70%)
 2. Okres gwarancji – 20 pkt. (20%)
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% – 10% ceny ofertowej netto  w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – 10 pkt. (10%)
 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

 1. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji –kryterium niespełnione

5 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

10 pkt.  – do 24 miesięcy gwarancji

15 pkt.  – 36 miesiące gwarancji

20 pkt. – powyżej 36 miesięcy

 1. Liczba punktów w kryterium „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% – 10% ceny ofertowej netto  w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” będzie przyznawana według poniższego schematu:

0 pkt. – brak zabezpieczenia – kryterium niespełnione

5 pkt.  – 5% zabezpieczenia

10 pkt.  – 10% zabezpieczenia

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy
 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Kosztorys na podstawie Szczegółowej Dokumentacji Projektowej i Przedmiarów według załącznika nr  3 i 2 ( do odebrania w siedzibie firmy lub przesyłką kurierską)
 • Zakres i szczegółowy opis w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

 1. Elektronicznie na adres: jan.sieroslawski@sieroslawscy.com.pl lub
 2. W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Jan Sierosławski  : tel.: 17 581 85 81, e-mail: jan.sieroslawski@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www. sieroslawscy.com.pl  oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16, 39-320 Przecław

Załączniki:

 1. Formularz (wzór) oferty,
 2. Przedmiary do odebrania w siedzibie firmy w Przecławiu przy ul. Weneckiej 16 w godzinach od 7 -15.00. od poniedziałku do piątku lub do wysłania przesyłką kurierską. Odbiór dokumentacji za potwierdzeniem otrzymania przez osobę upoważnioną.
 3. Szczegółowa dokumentacja projektowa do odebrania w siedzibie firmy w Przecławiu przy ul. Weneckiej 16 w godzinach od 7 -15.00. od poniedziałku do piątku lub do wysłania przesyłką kurierską. Odbiór dokumentacji za potwierdzeniem otrzymania przez osobę upoważnioną.

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 19 lipca 2013 r.

 

W dniu 13.11.2013r.  firma SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski z siedzibą przy ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”  w ramach działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, NR umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-18-016/13-00

Całkowita wartość projektu (PLN) to 17 415 600

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 3 752 750

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa (PLN): 662 250

Projekt polega na wdrożeniu przez SIEROSŁAWSKI GROUP przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego (pierwsze wdrożenie na świecie) i będzie miała zasadniczy wpływ na dalszy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Inwestycja obejmuje swoim zakresem pierwsze wdrożenie wynalazku o nr PL 213438 B1, do którego wyłączne prawa posiada wnioskodawca, jak również wdrożenie wyników własnych prac B+R.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek nowego, przełomowego produktu, co przyczyni się do rozwoju polskiej myśli technologicznej przekładając się bezpośrednio na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz propagowania idei wdrażania innowacji w formie opatentowanej do działalności gospodarczej rodzimych przedsiębiorstw, co umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku globalnym.

Jesteśmy przekonani, iż projekt znacząco pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek przełomowego filtra samochodowego z nanokompozytu polimerowego na rynku krajowym i światowym oraz przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie.  Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie    http://poig.parp.gov.pl/  oraz  http://www.rarr.rzeszow.pl ).

Projekt pt.Wdrożenie przełomowej technologiiprodukcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowegowspółfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego