SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizuje projekt pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjnej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Podkarpacia oraz redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z obszaru Miasta Mielec.

Przedmiotowy projekt obejmuje zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 192,3 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachu hali produkcyjnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa SIEROSŁAWSKI GROUP.

Wartość projektu: 886 983,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 396 618,75 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 10 /2017. Opis w załączonym pliku:

RPO_10_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Mielec, 30.11.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na Zakup programu projektowania i inżynierii CAD 3D – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe RPO_10_2017

Zał.1_Formularz_oferty_10_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści Zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Zmiany zostały wykazane w załączniku _Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_10_2017 zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu i na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

_Zmiana_Zapytanie ofertowe RPO_10_2017

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 11 /2017. Opis w załączonym pliku:

RPO_11_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Mielec, 30.11.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na Zakup Zintegrowanego Programu do Zarządzania Produkcją – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe RPO_11_2017

Zał.1_Formularz_oferty_11_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści Zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Zmiany zostały wykazane w załączniku _Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_11_2017 zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu i na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

_Zmiana_Zapytanie ofertowe RPO_11_2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 9 /2017”Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”

Opis w załączonym pliku:

RPO_9_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Mielec, 29 września 2017r.

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe_RPO_9_2017

Zał nr 1 -Wzor oferty

Zał. nr 1 Wzór oferty

Zał. nr 2 Dokumentacja projektowa

Zał nr 3 – Wykaz robót

Zał nr 3 Wykaz robót

Zał nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 6 – Oświdczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 7 – Wzór umowy o roboty budowlane

Pytania do treści zamówienia w unieważnionym zap. RPO.2.2017

RZUT PRZYZIEMIA- w odp. na pyt. 3

 

 

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_6_2017

Formularz oferty RPO_6_2017

Zał.1_Formularz_oferty_6_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

 

Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 6 /2017 – Zakup maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_6_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_7_2017

Formularz oferty RPO_7_2017

Zał.1_Formularz_oferty_7_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

 Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 7 /2017 – Zakup Spektrofotometru – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_7_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Plastometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_8_2017

Formularz oferty RPO_8_2017

Zał.1_Formularz_oferty_8_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 8 /2017 na Zakup Plastometru – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_8_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Mielec, 27.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO/2/2017

 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zamówienia na roboty budowlane RPO/2/2017 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie pkt. 15.1 d) zapytania ofertowego nr RPO/2/2017 z powodu obarczenia postępowania wadą niemożliwą do usunięcia wynikłą poprzez otwarcie jednej z ofert przed terminem wyznaczonym sesji otwarcia ofert.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO_2_2017

 

 

 

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe_RPO_2_2017

Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_2_2017

Zał. nr 1 Wzór oferty

Zał nr 1 -Wzor oferty

Zał nr 1 -Wzor oferty-aktualny od 12.09.17 – po zmianie zapytania

Zał nr 1 -Wzor oferty-aktualny od 12.09.17 – po zmianie zapytania

Zał. nr 2 Dokumentacja Projektowa

Zał. nr 2 Dokumentacja Projektowa – Aktualizacja 12.09.2017

Zał. nr 3 Wykaz robót

Zał nr 3 – Wykaz robót

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 6 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 6 – Oświdczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 7 Wzór umowy o roboty budowlane

Zał nr 7 – Wzór umowy o roboty budowlane – aktualny od 12.09.17 – po zmi…

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

RZUT PRZYZIEMIA- w odp. na pyt. 3

Pytania i odpowiedzi 3

WYJAŚNIENIE 1

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Plastometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

 1. Zapytanie ofertowe_RPO_5_2017
 2. Formularz oferty 5/2017
 3. Zał.1_Formularz_oferty_5_2017
 4. Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

Mielec, 12.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie nr RPO/ 5 /2017, ogłoszone w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Plastometru – 1 szt.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie częścią XII pkt. 4 zapytania ofertowego nr RPO/5/2017 tj. ze względu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, skutkującej możliwością nieotrzymania refundacji środków na realizację zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

 

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

 1. Zapytanie ofertowe_RPO_4_2017
 2. Formularz oferty
 3. Zał.1_Formularz_oferty_4_2017
 4. Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Mielec, 12.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie nr RPO/ 4 /2017, ogłoszone w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie z częścią XII pkt. 4 zapytania ofertowego nr RPO/4/2017 tj. ze względu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, skutkującej możliwością nieotrzymania refundacji środków na realizację zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

 1. Zapytanie ofertowe_RPO_3_2017
 2. Formularz oferty
 3. Zał.1_Formularz_oferty_3_2017
 4. Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Mielec, 12.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie nr RPO/ 3 /2017, ogłoszone w trybie zapytania ofertowego, na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie częścią XII pkt. 4 zapytania ofertowego nr RPO/3/2017 tj. ze względu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, skutkującej możliwością nieotrzymania refundacji środków na realizację zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski

Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020

 

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 28 lutego 2017 roku firma SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Celem projektu będzie wdrożenie technologii produkcji detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego. Pozwoli to na wdrożenie zaawansowanej i wysoce innowacyjnej technologii opartej na wynikach własnych prac B+R oraz nowoczesnych maszynach i linii technologicznej. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie parametrów oraz osiągnięcie nowych cech i funkcjonalności detali konstrukcyjnych produkowanych w przedsiębiorstwie, oraz w efekcie umożliwi wejście na nowe rynki zbytu oraz pozyskanie nowych odbiorców.

Cel zostanie zrealizowany dzięki powiększeniu istniejącej powierzchni produkcyjnej, zakupie maszyn pomiarowych, maszyn przystosowanych do produkcji detali wielkogabarytowych i wtryskarek hybrydowych przystosowanych do produkcji przy zastosowaniu poliamidów oraz stworzeniu działu technologiczno-konstrukcyjnego (skierowanego dla branży motoryzacyjnej i lotniczej) i zakup zintegrowanego systemu zarządzania produkcją opartego na kodach kreskowych.

Wartość projektu: 9 533 607,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 223 395,00 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPO/1/2017

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr  RPO/ 1 /2016

Zakup jest planowany w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego”, który planowany jest do dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa Zamawiającego SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski
Adres Zamawiającego ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec
NIP 8171104851
REGON 831245936
e-mail sieroslawski.group@wp.pl
fax 17 744 92 18
Tel. 17 744 92 11

 

 1. Rodzaj zamówienia

Dostawy

III. Nazwa zamówienia

Zakup 6 wtryskarek hybrydowych

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Kody CPV:

42994000-0 – Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, instalacje i uruchomienie następujących urządzeń:

Zadanie 1
Wtryskarka hybrydowa o sile zamknięcia 150 ton – 1szt.:

 1. Minimalna wysokość formy :180 mm
 2. Przestrzeń między kolumnami: 520mmx470mm
 3. Stosunek L/D ślimaka: 20 L/D
 4. Objętość wtrysku (teoretyczna) nie mniejsza niż:147 cm³
 5. Masa wtrysku (PS) nie mniejsza niż: 134 g
 6. Prędkość obrotowa ślimaka nie mniejsza niż: 400rpm
 7. Prędkość wtrysku: 200mm/s
 8. Wydajność wtrysku (PS): 277 g/s
 9. Ciśnienie wtrysku nie mniejsze niż: 2000 bar
Zadanie 2
Wtryskarka hybrydowa o sile zamknięcia 120 ton – 1 szt.:

 1. Minimalna wysokość formy :150 mm
 2. Przestrzeń między kolumnami: 470mmx420mm
 3. Stosunek L/D ślimaka: 20 L/D
 4. Objętość wtrysku (teoretyczna) nie mniejsza niż:147 cm³
 5. Masa wtrysku (PS) nie mniejsza niż: 134 g
 6. Prędkość obrotowa ślimaka nie mniejsza niż: 400rpm
 7. Prędkość wtrysku: 200mm/s
 8. Wydajność wtrysku (PS): 184 g/s
 9. Ciśnienie wtrysku nie mniejsze niż: 2000 bar
Zadanie 3
Wtryskarka hybrydowa o sile zamknięcia 60 ton – 1 szt.:

 1. Minimalna wysokość formy :150 mm
 2. Przestrzeń między kolumnami: 370mmx320mm
 3. Stosunek L/D ślimaka: 20 L/D
 4. Objętość wtrysku (teoretyczna) nie mniejsza niż: 58 cm³
 5. Masa wtrysku (PS) nie mniejsza niż: 52 g
 6. Prędkość obrotowa ślimaka nie mniejsza niż: 400rpm
 7. Prędkość wtrysku: 200mm/s
 8. Wydajność wtrysku (PS): 96 g/s
 9. Ciśnienie wtrysku nie mniejsze niż: 2200 bar
Zadanie 4
Wtryskarka hybrydowa o sile zamknięcia 90 ton z jednostką wtryskową 120 – 1 szt.

 1. Minimalna wysokość formy :150 mm
 2. Przestrzeń między kolumnami: 420mmx370mm
 3. Średnica ślimaka: 30 mm
 4. Stosunek L/D ślimaka: 17.4 L/D
 5. Objętość wtrysku (teoretyczna) nie mniejsza niż: 78 cm³
 6. Masa wtrysku (PS) nie mniejsza niż: 70 g
 7. Prędkość obrotowa ślimaka nie mniejsza niż: 400rpm
 8. Prędkość wtrysku: 200mm/s
 9. Wydajność wtrysku (PS): 128 g/s
 10. Ciśnienie wtrysku nie mniejsze niż: 1650 bar
Zadanie 5
Wtryskarka hybrydowa o sile zamknięcia 90 ton z jednostką wtryskową 160 – 1 szt.:

1.      Minimalna wysokość formy :150 mm

2.      Przestrzeń między kolumnami: 420mmx370mm

3.      Średnica ślimaka:28mm

4.      Stosunek L/D ślimaka: 21 L/D

5.      Objętość wtrysku (teoretyczna) nie mniejsza niż: 67cm³

6.      Masa wtrysku (PS) nie mniejsza niż: 61 g

7.      Prędkość obrotowa ślimaka nie mniejsza niż: 400rpm

8.      Prędkość wtrysku: 200mm/s

9.      Wydajność wtrysku (PS): 112 g/s

10.  Ciśnienie wtrysku nie mniejsze niż: 2200 bar

Zadanie 6
Wtryskarka hybrydowa o sile zamknięcia 90 ton z jednostką wtryskową 210 – 1 szt.:

1.      Minimalna wysokość formy :150 mm

2.      Przestrzeń między kolumnami: 420mmx370mm

3.      Średnica ślimaka: 32mm

4.      Stosunek L/D ślimaka: 21 L/D

5.      Objętość wtrysku (teoretyczna) nie mniejsza niż: 100cm³

6.      Masa wtrysku (PS) nie mniejsza niż: 91 g

7.      Prędkość obrotowa ślimaka nie mniejsza niż: 400rpm

8.      Prędkość wtrysku: 200mm/s

9.      Wydajność wtrysku (PS): 146 g/s

10.  Ciśnienie wtrysku nie mniejsze niż: 2000 bar

Wszystkie maszyny powinny być wyposażone/zawierać:
ekran dotykowy, powinny bazować na technologii napędów elektrycznych, wyposażone w zintegrowane układy hydrauliczne, m.in. do obsługi form z rdzeniami hydraulicznymi, maszyna powinna posiadać wydajną pompę realizującą funkcję rdzeni, wyrzutnika oraz ruchu agregatu wtryskowego, wyposażona w bimetaliczny układ plastyfikujący o podwyższonej odporności na korozję i ścieranie – przeznaczony dla tworzyw konstrukcyjnych, zastosowanie serwomechanizmów o wysokiej wydajności w celu zapewnienia precyzji ruchów roboczych maszyny oraz krótki czas cyklu, ruchy równoległe w celu wysokiej efektywności, maszyna powinna zawierać pełne oprzyrządowanie oraz linię transportującą.
Pozostałe obligatoryjne warunki zamówienia:
 1. Urządzenia w całości fabrycznie nowe
 2. Jeden gwarant na całość maszyny wraz z oprzyrządowaniem i linią transportująca
 3. Sterowanie i obsługa maszyny w języku polskim
 4. Koszt maszyny z dostawą i uruchomieniem – gotowa do eksploatacji
 5. Lista referencyjna od min 10 firm użytkujących maszyny danego producenta min 5 lat na rynku polskim
 6. Instrukcja i certyfikacje w języku polskim
 7. Przedstawicielstwo, Serwis, magazyn części, w Polsce funkcjonujący min 5 lat na rynku polskim
 8. Serwis 24 h/ dobę – w tym Serwis telefoniczny

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

 1. Inne informacje:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zaliczka nie więcej niż 30%, termin płatności 30 dni od wykonania przedmiotu zamówienia.

Adres dostawy: ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Koszty dostawy, uruchomienia i odbioru ponosi dostawca.

 1. Termin realizacji przedmiotu dostawy

Dostawa powinna zostać zrealizowana nie później niż 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Oferty przewidujące dostawę powyżej 22 tygodni będą odrzucane.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. a) Cena – 70%
 2. b) Okres gwarancji – 20%
 3. c) Termin dostawy – 10%

VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 1. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
 2. a) Cena

Najniższa cena spośród

ofert niepodlegających odrzuceniu

———————————————- X 70% x 100  = …… pkt

Cena badanej oferty

Cena całkowita – wartość całkowita oferty łącznie dla wszystkich zadań, bez wyłączeń i elementów składowych oferty.

Cenę należy podać w polskich złotych (PLN).

 1. b) Okres gwarancji

Okres gwarancji  z badanej oferty

———————————————————————— X  20% x 100  = …… pkt

Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert

niepodlegających odrzuceniu

Okres gwarancji należy podać w miesiącach.

Najkrótszy okres gwarancji to 12 miesięcy, maksymalny okres udzielonej gwarancji, który będzie podlegać punktacji to 36 miesięcy.

 1. c) Termin dostawy

Najkrótszy termin dostawy spośród ofert

niepodlegających odrzuceniu

———————————————————————— X  10% x 100  = …… pkt

Termin dostawy  z badanej oferty

Termin dostawy należy podać w tygodniach.

Maksymalny termin dostawy, który będzie podlegać punktacji to 22 tygodnie.

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, nie później niż o godzinie 12 w dniu 09.08.2016.
 2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.08.2016, o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Informacje na temat formy składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski

ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferta na zapytanie nr RPO/ 1 / 2016

Nie otwierać przed dniem 09.08.2016 r. godz. 12:15

 1. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
 1. Informacje na temat ewentualnych zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami  upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. e) inne istniejące powiązania mające wpływ na faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w drogą elektroniczną na adres sieroslawski.group@wp.pl. Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem miała dopisek: Zapytanie ofertowe nr RPO/1/ 2016.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienie oraz informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
 7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Barbara Sztyler, Dyrektor Zarządzający; sieroslawski.group@wp.pl ; tel. 667-752-511 w godz. 9-15.
 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:

Zmiany terminu realizacji:

Termin zakończenia robót i przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

 1. a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 2. b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
 3. c) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.).

Opóźnienia, o których mowa wyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez obie strony.

W/w przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XII. Informacje o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:

 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia,
 3. Zamawiającemu nie zostały przyznane środki, na sfinansowanie tego zamówienia
 4. Postępowanie obarczone jest wada niemożliwą do usunięcia
 5. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XIV. Spis załączników do zapytania:

zapytanie ofertowe

FORMULARZ

Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych i osobowych

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski przygotowując się do przedsięwzięcia w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” planowanego do współfinansowanania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, związanego z zakupem 6 wtryskarek hybrydowychzaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotowychurządzeń