W dniu 13.11.2013r.  firma SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski z siedzibą przy ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”  w ramach działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, NR umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-18-016/13-00

Całkowita wartość projektu (PLN) to 17 415 600

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 3 752 750

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa (PLN): 662 250

Projekt polega na wdrożeniu przez SIEROSŁAWSKI GROUP przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego (pierwsze wdrożenie na świecie) i będzie miała zasadniczy wpływ na dalszy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Inwestycja obejmuje swoim zakresem pierwsze wdrożenie wynalazku o nr PL 213438 B1, do którego wyłączne prawa posiada wnioskodawca, jak również wdrożenie wyników własnych prac B+R.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek nowego, przełomowego produktu, co przyczyni się do rozwoju polskiej myśli technologicznej przekładając się bezpośrednio na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz propagowania idei wdrażania innowacji w formie opatentowanej do działalności gospodarczej rodzimych przedsiębiorstw, co umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku globalnym.

Jesteśmy przekonani, iż projekt znacząco pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek przełomowego filtra samochodowego z nanokompozytu polimerowego na rynku krajowym i światowym oraz przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie.  Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie    http://poig.parp.gov.pl/  oraz  http://www.rarr.rzeszow.pl ).

Projekt pt.Wdrożenie przełomowej technologiiprodukcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowegowspółfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego