ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2014  na zakup Innowacyjnego Centrum Obróbczego CNC

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy „Sierosławscy” Jan Sierosławski Sp. j. poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego CNC”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe Przedsiębiorczości

Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSCY Jan Sierosławski Sp.j. ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław, NIP: 817 000 66 78, REGON: 005150247

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 09.04.2014r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia   23.04.2014 r.   do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Ważność oferty – min. 3 miesiące – warunek konieczny

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Innowacyjne Centrum Obróbcze CNC

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

1) – przesuwy: X (wzdłużny) -1600mm, Y (poprzeczny) – 900mm, Z (pionowy) – 800mm;

2)  4 osiowa

3) maszyna wyposażona w sondę detalu

4) maszyna wyposażona w sondę narzędzia

5) maszyna wyposażona w liniały Liniały optyczne wysokiej rozdzielczości – do mierzenia pozycji osi liniowych XYZ

6) MIN Powierzchnia stołu roboczego    1700 mmX 800mm

7) Napędy osi:

a – przekładnie połączone z napędami  bez tarciowo za pomocą stalowych sprzęgieł

b – smarowanie śrub poprzez automatyczny system centralny

c – posuw szybki

Osie X,Y – 24’000mm/min

Oś Z – 20 ‘000 mm/min

6) dokładność 0,008 mm

7) obroty min. 10 000

8) moc wrzeciona min 200Nm

9) system Heidenhein

10) masa obrabiarki min 16 ton

11) chłodzenie przez wrzeciono, Wrzeciono – chłodzone wodnie poprzez chłodziwo opływające wrzeciono

12) praca w mgle olejowej

13) magazyn 40 narzędzi

Powyższe parametry są minimalnymi parametrami. Oferta maszyny, która nie posiada któregokolwiek z powyższych  minimalnych parametrów może zostać uznana za nieważną.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Do 31.07.2014r.

Miejsce dostawy: 39-323 Mielec, ul. Wiesiołowskiego 6

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena[1] – 70 pkt. (70%)
 2. okres gwarancji – 20 pkt. (20%)
 3. Termin dostawy – 10 pkt. (10%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

12Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″> x 70 pkt gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

1.Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji – niespełnione kryterium

10 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

20 pkt.  – 24 miesiące gwarancji

1.Termin dostawy:

10 pkt. – do 1 miesięcy  od dnia złożenia zamówienia

5 pkt. – powyżej 1 do 2 miesięcy od dnia złożenia zamówienia

0 pkt – powyżej 2 miesięcy od dnia złożenia zamówienia

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty –Ważność oferty – min. 3 miesiące – warunek konieczny
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:     Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawscy@tlen.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSCY Jan Sierosławski Sp. j. ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler tel.: 66 77 58020   , e-mail:     sieroslawscy@tlen.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 23 kwietnia 2014 r.