ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

Na zakup szlifierki do płaszczyzn

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013,W ramach umowy nr UDA-POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 21.01.2014r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.02.2014r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest: szlifierka do płaszczyzn.

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

ZAKRES SZLIFOWANIA

Powierzchnia szlifowania: 1.200 x 700 mm

OŚ X = PRZESUW STOŁU ROBOCZEGO

Długość skoku stołu: 20 – 1.200 mm

OŚ Y = RUCH PIONOWY

Odległość stołu do środka wrzeciona: 180 – 600 mm

OŚ Z = RUCH POPRZECZNY

Maks. droga ruchu poprzecznego: 600 mm

Obroty Osi C – wrzeciona szlifierskiego: min 1.400 obr/min

Prowadnica każdego ruchomego elementu powinna tłumić drgania w celu zapewnienia uzyskania najlepszych chropowatości obrabianych powierzchni.

Maszyna powinna być wyposażona w pełni automatyczny obiegowy system smarowania zaopatrujący prowadnice i elementy ruchome osi w olej smarujący.

Sterowanie powinno dawać możliwość zapamiętania danych min 50 procesów szlifowania.

Maszyna powinna gwarantować możliwość ponownego wywołania parametrów procesów dla powtarzających się przedmiotów.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Do 31.12.2014r.

Miejsce dostawy: Mielec ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena[1] – 70 pkt. (70%)
 2. okres gwarancji – 20 pkt. (20%)
 3. Termin dostawy – 10 pkt. (10%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

12Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″> x 70pkt gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

1.Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji – niespełnione kryterium

10 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

20 pkt.  – 24 miesiące gwarancji

1.Termin dostawy:

10 pkt. – do 31.10.2014 r.

5 pkt. – do 31.12.2014 r.

0 pkt. – po 31.12.2014r.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy        

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

 1. Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl lub
 2. W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Jan Sierosławski: tel.: 605 723 467   , e-mail:     jan.sieroslawski@sieroslawcy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16.

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 07.02. 2014 r.