Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy o zasadach ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Firma Sierosławski Group  z siedzibą na ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

(zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem można kontaktować osobiście w naszej siedzibie, listownie i pod adresem e-mail:

kadry@sieroslawscy.com.pl , lub telefonicznie pod telefonem 17 744 92 14

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. Prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 2. Wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO),
 3. Dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa niektórych danych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. Upoważnieni pracownicy Administratora
 2. Podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane)
 3. Podmioty świadczące na rzecz Administratora czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 4. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
 5. Inne podmioty zewnętrzne, przy pomocy których Administrator prowadzi swoją działalność w tym również w zakresie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z regulacjami RODO przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00–193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.