SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizuje projekt pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjnej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Podkarpacia oraz redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z obszaru Miasta Mielec.

Przedmiotowy projekt obejmuje zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 192,3 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachu hali produkcyjnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa SIEROSŁAWSKI GROUP.

Wartość projektu: 886 983,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 396 618,75 zł