Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 9 /2017”Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”

Opis w załączonym pliku:

RPO_9_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Mielec, 29 września 2017r.

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe_RPO_9_2017

Zał nr 1 -Wzor oferty

Zał. nr 1 Wzór oferty

Zał. nr 2 Dokumentacja projektowa

Zał nr 3 – Wykaz robót

Zał nr 3 Wykaz robót

Zał nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 6 – Oświdczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 7 – Wzór umowy o roboty budowlane

Pytania do treści zamówienia w unieważnionym zap. RPO.2.2017

RZUT PRZYZIEMIA- w odp. na pyt. 3

 

 

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_6_2017

Formularz oferty RPO_6_2017

Zał.1_Formularz_oferty_6_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

 

Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 6 /2017 – Zakup maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_6_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_7_2017

Formularz oferty RPO_7_2017

Zał.1_Formularz_oferty_7_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

 Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 7 /2017 – Zakup Spektrofotometru – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_7_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Plastometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_8_2017

Formularz oferty RPO_8_2017

Zał.1_Formularz_oferty_8_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 8 /2017 na Zakup Plastometru – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_8_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Mielec, 27.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO/2/2017

 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zamówienia na roboty budowlane RPO/2/2017 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie pkt. 15.1 d) zapytania ofertowego nr RPO/2/2017 z powodu obarczenia postępowania wadą niemożliwą do usunięcia wynikłą poprzez otwarcie jednej z ofert przed terminem wyznaczonym sesji otwarcia ofert.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO_2_2017

 

 

 

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe_RPO_2_2017

Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_2_2017

Zał. nr 1 Wzór oferty

Zał nr 1 -Wzor oferty

Zał nr 1 -Wzor oferty-aktualny od 12.09.17 – po zmianie zapytania

Zał nr 1 -Wzor oferty-aktualny od 12.09.17 – po zmianie zapytania

Zał. nr 2 Dokumentacja Projektowa

Zał. nr 2 Dokumentacja Projektowa – Aktualizacja 12.09.2017

Zał. nr 3 Wykaz robót

Zał nr 3 – Wykaz robót

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 6 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 6 – Oświdczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 7 Wzór umowy o roboty budowlane

Zał nr 7 – Wzór umowy o roboty budowlane – aktualny od 12.09.17 – po zmi…

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

RZUT PRZYZIEMIA- w odp. na pyt. 3

Pytania i odpowiedzi 3

WYJAŚNIENIE 1