ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 na zakup MASZYNA POMIAROWA (1 szt.)

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

 

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.04.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.05.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest MASZYNA POMIAROWA (1 szt.)

Parametry techniczne urządzenia:

Maszyna pomiarowa CNC – wielosensorowa wyposażona w laserową głowicę pomiarową

1.Konstrukcja maszyny w technologii granitowy stół oraz ceramiczna pinola i portal maszyny pozwalająca utrzymać wysoką sztywność i stabilność pomiarów maszyny w czasie.

2.Zakres pomiarowy maszyny : X = min 2000 mm, Y = min 1500 mm,  Z = min 1210 mm,

3.Głowica obrotowo uchylna ze stopniowaniem co 7,5 stopnia firmy Renishaw PH10MQ + sonda TP200 do pomiarów stykowych wraz z trzpieniami pomiarowymi

i magazynkiem SCR200.

4.Możliwość mocowania laserowej głowicy skanującej.

5.Maksymalne dopuszczalne obciążenie maszyny mierzoną częścią nie mniejsze niż 1600kg.

6.Dokładność pomiarów stykowych maszyny wg ISO 10360 w temperaturze 18-22 ̊ C:

a)MPEP mniejsze lub równe 2,1 [µm],

b)MPEE mniejsze lub równe 2,1+L/375 [µm],

c)MPETHP mniejsze lub równe 4,2 / 60s (przy zastosowaniu głowicy SP25M)

 1. Dokładność pomiarów stykowych maszyny wg ISO 10360 w temperaturze 16-26 ̊ C:
 2. a) MPEP mniejsze lub równe 2,1 [µm],

b)MPEE mniejsze lub równe niż 2,1+3 * L/375 [µm],

c)MPETHP mniejsze lub równe niż 4,2 / 60s (przy zastosowaniu głowicy SP25M)

 1. Rozdzielczość liniałów maszyny 0,1 [µm] lub lepsza,

2.Możliwość osiągania prędkości przejazdów maszyny większych niż 600 mm/s

3.Możliwe przyśpieszenie maszyny pomiarowej w 3D większe niż  1600 mm/s2

4.Laserowa głowica pomiarowa skanująca z prędkością nie mniejszą niż 70 000  punktów na sekundę i gwarantująca dokładność pomiarów dla 1δ:

a)Błąd próbkowania (Probing error) maksymalnie 2,5 [µm],

b)Błąd w teście wielokierunkowym (Multi-stylus test) mniejszy niż 6,0 [µm],

c)Błąd w teście pomiaru długości mniejszy lub równy 4,1+L/375 [µm],

1.Oprogramowanie do pomiarów stykowych i do pomiarów laserowych w wersji polskiej ze wsparciem i aktualizacjami dla programów przez 12 miesięcy.

2.Możliwość programowania maszyny w trybie manualnym, automatycznym CNC oraz hybrydowo.

3.Możliwość pisania programów w wersji offline.

4.Możliwość tworzenia programu na modelu CAD – program sam tworzy ścieżkę pomiarową oraz dobiera odpowiedni kąt dla położenia głowicy obrotowo/uchylnej.

5.Możliwość eksportowania układu współrzędnych między oprogramowaniem do pomiarów stykowych i laserową głowicą skanującą.

6.Programy muszą posiadać certyfikat zatwierdzający algorytmy pomiarowe (np. PTB)

7.Możliwość importu modeli CAD w formacie przynajmniej IGES, DXF, STEP.

8.W programie do skanera laserowego możliwość importu chmury punktów bez limitacji pod systemem Windows 8,1, 64 bity.

9.Możliwość automatyzacji pomiarów w programie dla skanera laserowego.

10.Możliwość w obu programach tworzenia raportów zawierających GD&T (TKiP) tolerancje kształtu i położenia.

11.10 letnia gwarancja na utrzymanie dokładności urządzenia/maszyny,  co najmniej 2 lata gwarancji na całość urządzenia, przy użytkowaniu maszyny przez 3 zmiany dziennie i po 7 dni w tygodniu,

12.Określenie ilości wymaganych niezbędnych przeglądów maszyny i ich kosztu dla utrzymania zawartej w ofercie gwarancji,

13.Jednostka komputerowa Dell Precision T3610 lub lepszy z monitorem 27 cali lub większym.

14.W cenie dostawa do siedziby zamawiającego w Mielcu, uruchomienie, kalibracja i szkolenie rozruchowe minimum 10 dni z obsługi maszyny oraz skanera.

15.Czas reakcji serwisu na usterkę nie dłuższy niż 24h.

16.Czas przyjazdu serwisanta do Zamawiającego w przypadku problemów z maszyną maksymalnie do 48 godzin od momentu zdiagnozowania usterki.

17.Czas dostawy do siedziby Zamawiającego wszystkich części zamiennych dla maszyny pomiarowej w maksymalnie 72 godziny.

18.Czas usunięcia usterki nie dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

19.Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji oraz odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Maksymalnie do 21.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. cena[1] – 60 pkt. (60%)
 2. gwarancja – 30 pkt. (30%)
 3. termin dostawy – 10 pkt. (10%)

 

 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

 

 1. Gwarancja:
 2. a) Okres gwarancji w tym na całość urządzenia – 16 pkt.

– 0 pkt brak gwarancji lub gwarancja z ograniczeniami (np koszt transportu części, zakwaterowania pokrywa zamawiający, itp.),

– 4 pkt za każdy rok pełnej gwarancji,

Maksymalna możliwa liczba przyznanych punktów – 16

 

 1. b) 10 letnia gwarancja na utrzymanie dokładności urządzenia/maszyny – 14 pkt.

– 0 pkt. brak 10 letniej gwarancji stabilności pomiarów,

– 7 pkt. za 5 letnią gwarancję stabilności pomiarów.

– 14 pkt. za 10 letnią gwarancję stabilności pomiarów.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:     Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adresy: sieroslawski.group@wp.pl

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail:     daniel.sztyler@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 07.05.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015 na zakup SZLIFIERKA DO WAŁKÓW I OTWORÓW (1 szt.)

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

 

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia:  Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.04.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.05.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest

SZLIFIERKA DO WAŁKÓW I OTWORÓW (1 szt.)

Parametry techniczne urządzenia:

– maksymalna długość szlifowania minimum 1000mm

– maksymalna średnica szlifowania zewnętrznego nie mniejsza niż 320mm

– maksymalna masa przedmiotu szlifowanego w kłach nie mniej niż 125 kg

– maksymalna masa przedmiotu szlifowanego w uchwycie nie mniej niż 20 kg

– kąt skrętu wrzeciennika ściernicy nie mniejszy niż ±30°

– zakres skrętu do / od operatora minimum 30° / 90°

– zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona minimum 25-500 obr/min

– maksymalna średnica szlifowanego otworu nie mniej niż 200mm

– maksymalna długość szlifowania wewnętrznego nie mniej niż 120mm

– dwa wymienne wrzeciona do szlifowania otworów, w zakresach pracy nie mniejszych niż 10000-30000 i 6000-17000 obr/min

– kąt skrętu stołu w kierunku wrzeciennika ściernicy/operatora nie mniejszy niż 10°/5° dla L=1000

– zakres prędkości posuwu stołu minimum 75-4000 mm/min

– maksymalny wysuw tulei konika nie mniejszy niż 25mm

– liniały w osi X i Z

– maksymalna prędkość obwodowa ściernicy nie mniej niż 45 m/s

– chropowatość nie mniejsza niż Ra 0,16µm

– kołowość nie większa niż 0,0015mm

– walcowość nie większa niż 0,005/500mm

– powtarzalność szlifowania średnic nie większa niż 0,005mm / Ø

– czas reakcji serwisu na usterkę nie dłuższy niż 48 godzin

– wrzeciennik ściernicy z hydrostatycznym łożyskowaniem wrzeciona ściernicy

– wrzeciennik przedmiotu z płynną regulacją obrotów wrzeciona przedmiotu

Wyposażenie

– oprawa diamentu stołowa

– obciągacz diamentowy (3sztuki)

– przyrząd czujnikowy dokładnego skrętu stołu

– obsada ściernicy (4sztuki)

– ściągacz ściernicy

– konik hydrauliczny

– zderzak twardy z czujnikiem

– trzpień z nakrętką do wyważania ściernicy

– uchwyt magnetyczny Ø 200

– uchwyt 3-szczękowy  Ø 200  wraz pierścieniem

– podtrzymka 2-punktowa

– podtrzymka 3-punktowa

– przyrząd do profilowania ściernicy po promieniu i pod kątem

– przyrząd do diamentowania ściernicy do szlifowania wewnętrznego

– przyrząd do diamentowania ściernicy z przesuwem mikrometrycznym mocowany na przyrządu

– przyrząd do diamentowania ściernicy z przesuwem mikrometrycznym mocowany na stole

– przystawka do szlifowania wewnętrznego

– wrzeciono do szlifowania wewnętrznego Ø 40×250 wraz z kołami

– wrzeciono do szlifowania wewnętrznego Ø 70×250 wraz z kołami

– kieł do wrzeciennika przedmiotu ze stożkiem Morse’a 4: specjalny z nakrętką: PZKa-4 (1szt.)

– kły do konika ze stożkiem Morse’a 4 ze spiekiem: PZKa-4, PZKf-4  (1szt.+1szt.)

– kły do konika ze stożkiem Morse’a 4: PZKa-4, PZKf-4 (1szt.+1szt.)

– instalacja elektryczna wraz z silnikami na 230/400V 50Hz

– płyta mocująca do blokady wrzeciennika ściernicy podczas transportu

– wsporniki mocujące do blokady stołu podczas transportu

– komplet kluczy do obsługi bieżącej

– podstawki do poziomowania ze śrubą i nakrętką

– Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

– uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi u klienta  – minimum 1 dzień

– gwarancja minimum 3 lata

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej specyfikacji oraz odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Maksymalnie do 21.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 50 pkt. (50%)

2.termin dostawy – 50 pkt. (50%)

 

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

 

1.Termin dostawy:

50 pkt – do 3 miesięcy od złożenia zamówienia

20 pkt. – do 4 miesięcy od złożenia zamówienia

10 pkt. – powyżej 4 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 21 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adresy: sieroslawski.group@wp.pl

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail:     daniel.sztyler@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 07.05.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 na zakup  SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN (1 szt.)

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.04.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.05.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN (1 szt.)

Parametry techniczne urządzenia:

– powierzchnia stołu minimum 2000 x 1000 mm

– maksymalna długość szlifowania nie mniejsza niż 2000 mm

– maksymalna szerokość szlifowania nie mniejsza niż 1000 mm

– odległość osi wrzeciona od powierzchni stołu minimum 800 mm

– maks. prędkość posuwu wzdłużnego stołu nie mniej niż 25m/min

– maks. prędkość posuwu poprzecznego stołu nie mniej niż 1050 mm/min (60Hz)

– szybki posuw pionowy nie mniej niż 240 mm/min

– min. automatyczny przesuw poprzeczny nie większy niż 0,5 mm

– maksymalne obroty wrzeciona nie mniej niż 1450 obr./min

– moc silnika głównego nie mniej niż 11 kW

– masa obrabiarki nie mniej niż 15300 kg

– precyzyjne wrzeciono z biciem nie większym niż 2µm

– napęd hydrauliczny osi X z płynną regulacją posuwu

– pilot zdalnego sterowania

– częściowa osłona przestrzeni roboczej

– ograniczniki osi X i Z ustawiane przy pomocy joysticka

– silnik wrzeciona z falownikiem

– automatyczne obciąganie ściernicy z kompensacją, na stole i wrzecienniku

– wyświetlacz położenia dla osi Y i Z

– sterownik programowalny z graficznym ekranem dotykowym LCD

– minimalnie 4 tryby pracy: powierzchnia, skos, rowek, wielokrotne rowki

– system automatycznego wyważania ściernicy

– automatyczny posuw pionowy

– automatyczny system smarowania

– separator magnetyczny

– filtr papierowy taśmowy

– chłodziarka oleju hydraulicznego

– minimum 2 lata gwarancji

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej specyfikacji oraz odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

Termin realizacji przedmiotu oferty:  Maksymalnie do 21.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 50 pkt. (50%)

2.termin dostawy – 50 pkt. (50%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

1.Termin dostawy:

50 pkt – do 2 miesięcy od złożenia zamówienia

20 pkt. – do 3 miesięcy od złożenia zamówienia

10 pkt. – powyżej 3 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 21 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail:     daniel.sztyler@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 07.05.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 na zakup  CENTRUM OBRÓBCZE CNC 5-osiowe (1 szt.)

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 07.04.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 21.04.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:    Przedmiotem zapytania ofertowego jest CENTRUM OBRÓBCZE CNC 5-osiowe (1 szt.)

Parametry techniczne urządzenia:

– Przejazdy nie mniej niż: XYZ 1000 x 1100 x 700/890 mm

– Kinematyka: uchylne wrzeciono w zakresie +15/-120 stopni

– Stół obrotowy nie mniejszej średnicy niż 1000 mm,

– Wrzeciono nie mniej niż 24 000 obr./min., stożek HSK-A63,

– Moc nie mniej niż 30 kW,

– Sterowanie Heidenhain iTNC 530,

– Magazyn narzędzi nie mniej niż 30 pozycji,

– Podawanie chłodziwa przez narzędzie 40 bar,

– Okno obrotowe,

– Sonda detalu oraz laserowa sonda narzędzia,

– Smarowanie mgłą olejową,

– Wyciąg mgły olejowej,

– Kula kalibracyjna wraz z możliwością kalibracji kinematyki,

– System ochrony wrzeciona mierzący przeciążenia,

– System kompensacji rozszerzalności termicznej w pięciu osiach,

Termin realizacji przedmiotu oferty: Maksymalnie do 21.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 50 pkt. (50%)

2.termin dostawy – 50 pkt. (50%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

1.Termin dostawy:

50 pkt – do 1 miesiąca od złożenia zamówienia

20 pkt. – do 2 miesięcy od złożenia zamówienia

10 pkt. – powyżej 2 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 21 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: biuro@sieroslawscy.com.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail:     daniel.sztyler@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 21.04.2015 r.