ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na zakup PRASY DO TUSZOWANIA FORM I TŁOCZNIKÓW

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013,

W ramach umowy nr UDA-POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 25.03.2015r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 08.04.2015r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:  Przedmiotem zapytania ofertowego jest: prasa do tuszowania form i tłoczników.

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

1) WYMIARY RUCHOMYCH PŁYT STOŁU

MIN 1000 x 1300 mm

2) WARTOŚĆ ROZWARCIA MIEDZY STOŁAMI W MOMENCIE MAKSYMALNEGO RUCHU TŁOKA I STOŁU W DÓŁ

0÷MAX 100 mm

3) MINIMALNA WARTOŚĆ ROZWARCIA MIEDZY STOŁAMI W MOMENCIE MAKSYMALNEGO RUCHU TŁOKA I STOŁU DO GÓRY

MIN 1300 mm

4) WIELKOŚĆ SKOKU- MIN 1200 mm

5) MINIMALNA NOŚNOŚĆ PŁYTY DOLNEJ – 4 000 KG

6) MINIMALNA NOŚNOŚĆ PŁYTY GÓRNEJ – 3 500 KG

7) Górna płyta dociskowa wychylająca się o MIN 180 º

8) Dolna płyta wysuwana poza maszynę i przechylana w obie strony o 60º

9) Wyposażona w sterowanie z zaprogramowana pamięcią

10) Siła nacisku min 1000 KN

11) Maszyna musi być zgodna z kryteriami znaku CE i go posiadać

12) Maszyna musi posiadać dokumentacje w języku polskim – m.in. instrukcje obsługi, schemat połączeń/ układów

13) Lista części zamiennych, karta maszyny

14)  Maszyna musi być nowa, nie może posiadać znaków używania dłuższego niż okres testów i uruchomienia maszyny, nie może posiadać używanych bądź starych podzespołów.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Do 30.09.2015r.

Miejsce dostawy:  Mielec ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 75 pkt. (75%)

2.okres gwarancji – 20 pkt. (20%)

3.termin dostawy – 5 pkt. (5%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

12Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″> x 75pkt gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

1.Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji – niespełnione kryterium

10 pkt.  – do 24 miesięcy gwarancji

20 pkt.  – 36 miesięcy gwarancji

1.Termin dostawy:

5 pkt. – do 30.09.2015r.

0 pkt. – po 30.09.2015r.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

  • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
  • Datę przygotowania i termin ważności oferty, OFERTA MUSI BYĆ WAŻNA PRZYNAJMNIEJ 30 DNI.
  • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
  • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
  • Cenę całkowitą netto i brutto,
  • Warunki i termin płatności,
  • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
  • Warunki dostawy
  • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
  • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:     Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7 39 -300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Jan Sierosławski: tel.: 605 723 467   , e-mail:     jan.sieroslawski@sieroslawcy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 06.04. 2015 r.