ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014 na zakup wtryskarki do tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem ( o sile zamknięcia 150 ton)

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.05.2014r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia  13.06.2014r.  do godziny 15.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wtryskarka do tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem (siła zamknięcia 150 ton).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

1) elektryczna,

2) siła zamknięcia 150 ton

– funkcja ochrony formy

– wtrysk z doprasowaniem

– wymiary płyt zgodne z Euromap

3) Zespół plastyfikujący

– ślimak i cylinder bimetaliczny o wysokich parametrach uplastyczniania

– ślimak ze strefą mieszającą

-wielkość ślimaka – 40 mm

– prędkość ślimaka – 400 rpm

– dokładność ustawień pozycji ślimaka – 0,01mm/s

– dokładność ustawień ciśnienia wtrysku – 0,01Mpa

– prędkość wtrysku – 300 mm/s

– objętość wtrysku – 213 cm³

– waga wtrysku – (PS) – 194g

– ciśnienie wtrysku – 200 Mpa

– grzałki ceramiczne z termoparą

4) inne

– oprogramowanie język polski

– wbudowana pamięć ustawień min 100 form

– program do sterowania rdzeniami hydraulicznymi

– stopy antywibracyjne

– możliwość prowadzenia statystyki procesu produkcji w formie tabelarycznej i graficznej SPC

Maszyna powinna posiadać certyfikat CE.

Powyższe parametry są minimalnymi parametrami. Oferta maszyny, która nie posiada któregokolwiek z powyższych  minimalnych parametrów może zostać uznana za nieważną.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Do 30.09.2014r.

Miejsce dostawy MIELEC ul. Inwestorów, hala produkcyjna SIEROSŁAWSKI GROUP

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 70 pkt. (70%)

2.okres gwarancji – 20 pkt. (20%)

3.Termin dostawy – 10 pkt. (10%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

12Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″> gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

1.Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji – niespełnione kryterium

10 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

20 pkt.  – 24 miesiące gwarancji

1.Termin dostawy:

10 pkt. – do 2 miesięcy od złożenia zamówienia

5 pkt. – powyżej 2 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 30 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.  Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Barbara Sztyler : tel.: 66 77 52 511   , e-mail:     sieroslawski.group@wp.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16.

Załączniki:

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 13 czerwca 2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 Na zakup wtryskarki do tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem ( o sile zamknięcia 120 ton)

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.05.2014r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia  13.06.2014r.  do godziny 15.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wtryskarka do tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem (siła zamknięcia 120 ton).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

1) elektryczna,

2) siła zamknięcia 120 ton

– funkcja ochrony formy

– wtrysk z doprasowaniem

– wymiary płyt zgodne z Euromap

3) Zespół plastyfikujący

– ślimak i cylinder bimetaliczny o wysokich parametrach uplastyczniania

– ślimak ze strefą mieszającą

-wielkość ślimaka – 36 mm

– prędkość ślimaka – 400 rpm

– dokładność ustawień pozycji ślimaka – 0,01mm/s

– dokładność ustawień ciśnienia wtrysku – 0,01Mpa

– prędkość wtrysku – 300 mm/s

– objętość wtrysku – 147 cm³

– waga wtrysku – (PS) – 134g

– ciśnienie wtrysku – 200 Mpa

– grzałki ceramiczne z termoparą

4) inne

– oprogramowanie język polski

– wbudowana pamięć ustawień min 100 form

– program do sterowania rdzeniami hydraulicznymi

– stopy antywibracyjne

– możliwość prowadzenia statystyki procesu produkcji w formie tabelarycznej i graficznej SPC

Maszyna powinna posiadać certyfikat CE.

Powyższe parametry są minimalnymi parametrami. Oferta maszyny, która nie posiada któregokolwiek z powyższych  minimalnych parametrów może zostać uznana za nieważną.

Termin realizacji przedmiotu oferty:  Do 30.09.2014r.

Miejsce dostawy:  MIELEC ul. Inwestorów, hala produkcyjna SIEROSŁAWSKI GROUP

Kryteria wyboru oferty:

1.cena[1] – 70 pkt. (70%)

2.okres gwarancji – 20 pkt. (20%)

3.termin dostawy – 10 pkt. (10%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

12Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″> gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

1.Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji – niespełnione kryterium

10 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

20 pkt.  – 24 miesiące gwarancji

1.Termin dostawy:

10 pkt. – do 2 miesięcy od złożenia zamówienia

5 pkt. – powyżej 2 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 30 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:   Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Barbara Sztyler : tel.: 66 77 52 511   , e-mail:     sieroslawski.group@wp.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16.

Załączniki:

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 13.06. 2014 r.