ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Na zakup wtryskarki do tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem ( o sile zamknięcia 90 ton)

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

 

Nazwa i adres zamawiającego:  SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 05.09.2013r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia19.09.2013r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:    Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wtryskarka do tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem (siła zamknięcia 90 ton).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

-elektryczna,

-siła zamknięcia 90 ton

Termin realizacji przedmiotu oferty: Do 30.10.2013r.

Miejsce dostawy: Przecław ul. Wenecka 16

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena[1] – 70 pkt. (70%)
 2. okres gwarancji – 20 pkt. (20%)
 3. termin dostawy – 10 pkt. (10%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

1.Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji – niespełnione kryterium

10 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

20 pkt.  – 24 miesiące gwarancji

1.Termin dostawy:

10 pkt. – do 4 tygodni

5 pkt. – powyżej 5 tygodni

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawscy@tlen.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Jan Sierosławski: tel.: 605 723 467   , e-mail:     jan.sieroslawski@sieroslawcy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16.

Załączniki:

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 19 wrzesień 2013 r.