Dotacje UE

Mielec, 27.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO/2/2017

 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zamówienia na roboty budowlane RPO/2/2017 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie pkt. 15.1 d) zapytania ofertowego nr RPO/2/2017 z powodu obarczenia postępowania wadą niemożliwą do usunięcia wynikłą poprzez otwarcie jednej z ofert przed terminem wyznaczonym sesji otwarcia ofert.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO_2_2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe_RPO_2_2017

Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_2_2017

Zał. nr 1 Wzór oferty

Zał nr 1 -Wzor oferty

Zał nr 1 -Wzor oferty-aktualny od 12.09.17 – po zmianie zapytania

Zał nr 1 -Wzor oferty-aktualny od 12.09.17 – po zmianie zapytania

Zał. nr 2 Dokumentacja Projektowa

Zał. nr 2 Dokumentacja Projektowa – Aktualizacja 12.09.2017

Zał. nr 3 Wykaz robót

Zał nr 3 – Wykaz robót

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 6 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 6 – Oświdczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 7 Wzór umowy o roboty budowlane

Zał nr 7 – Wzór umowy o roboty budowlane – aktualny od 12.09.17 – po zmi…

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

RZUT PRZYZIEMIA- w odp. na pyt. 3

Pytania i odpowiedzi 3

WYJAŚNIENIE 1