Dotacje UE

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i częścią techniczną dla „ SIEROSŁAWSKI GROUP” Jan Sierosławski planowanej w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

NIP: 8171104851

REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 05.07.2013r
Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 19 lipca 2013r. do godziny 15. 00

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i częścią techniczną dla „ SIEROSŁAWSKI GROUP” Jan Sierosławski

Zakres prac obejmie:

-elementy wskazane w Szczegółowej Dokumentacji Projektowej i Przedmiarach (zał. Nr 3 i 2 – do odebrania w siedzibie firmy lub przesyłką kurierską)

Termin realizacji przedmiotu oferty: Lipiec 2013r. – lipiec 2014r.
Miejsce wykonania usług 39-300 Mielec – działka ewidencyjna numer 2983/16

Obręb 5 Smoczka, ul. Inwestorów

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena[1] – 70 pkt. (70%)
 2. Okres gwarancji – 20 pkt. (20%)
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% – 10% ceny ofertowej netto  w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – 10 pkt. (10%)
 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

 1. Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawane według poniższego schematu:

0 pkt. – brak gwarancji –kryterium niespełnione

5 pkt.  – do 12 miesięcy gwarancji

10 pkt.  – do 24 miesięcy gwarancji

15 pkt.  – 36 miesiące gwarancji

20 pkt. – powyżej 36 miesięcy

 1. Liczba punktów w kryterium „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% – 10% ceny ofertowej netto  w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” będzie przyznawana według poniższego schematu:

0 pkt. – brak zabezpieczenia – kryterium niespełnione

5 pkt.  – 5% zabezpieczenia

10 pkt.  – 10% zabezpieczenia

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy
 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Kosztorys na podstawie Szczegółowej Dokumentacji Projektowej i Przedmiarów według załącznika nr  3 i 2 ( do odebrania w siedzibie firmy lub przesyłką kurierską)
 • Zakres i szczegółowy opis w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

 1. Elektronicznie na adres: jan.sieroslawski@sieroslawscy.com.pl lub
 2. W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Jan Sierosławski  : tel.: 17 581 85 81, e-mail: jan.sieroslawski@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www. sieroslawscy.com.pl  oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Weneckiej 16, 39-320 Przecław

Załączniki:

 1. Formularz (wzór) oferty,
 2. Przedmiary do odebrania w siedzibie firmy w Przecławiu przy ul. Weneckiej 16 w godzinach od 7 -15.00. od poniedziałku do piątku lub do wysłania przesyłką kurierską. Odbiór dokumentacji za potwierdzeniem otrzymania przez osobę upoważnioną.
 3. Szczegółowa dokumentacja projektowa do odebrania w siedzibie firmy w Przecławiu przy ul. Weneckiej 16 w godzinach od 7 -15.00. od poniedziałku do piątku lub do wysłania przesyłką kurierską. Odbiór dokumentacji za potwierdzeniem otrzymania przez osobę upoważnioną.

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 19 lipca 2013 r.