Aktualności

W dniu 22.04.2014r.  firma „Sierosławscy” Jan Sierosławski Sp. j. z siedzibą przy ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy „Sierosławscy” Jan Sierosławski Sp. j. poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego CNC” w ramach działania 1.1  „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

NR umowy o dofinansowanie: UDA-RPPK.01.01.00-18-224/13-00

Całkowita wartość projektu (PLN) to 1 051 530,44

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 363 333,35

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa (PLN): 64 117,65

Projekt polega na zakupie maszyny do Narzędziowni, która pozwoli na obniżenie kosztów wdrożenia kolejnego asortymentu wyrobów poprzez wykonanie form i detali z tworzyw sztucznych produkowanych za pomocą innowacyjnego centrum obróbczego CNC. W ramach projektu zakupione zostanie innowacyjne, pionowe centrum   obróbcze CNC. Jest to nowoczesna i bardzo precyzyjna 4-osiowa maszyna CNC. Przy użyciu obrabiarki CNC wytwarzane będą formy wtryskowe do tworzyw sztucznych i detale z tworzyw sztucznych. Centrum Obróbcze to najnowszej generacji obrabiarka CNC w pełni programowalna i pozwalająca wykonywać elementy metalowe w 4 osiach. Cechą charakterystyczną maszyny jest jej najwyższa precyzja obróbki detali.

Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji celu nadrzędnego 1. osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, jakim jest tworzenenie warunków rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt ten jest przede wszystkim oparty na szeroko rozumianych innowacjach   i zakupie nowoczesnych maszyn. Jest to inwestycja z zakresu wprowadzenia ulepszonych produktów, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.

Jesteśmy przekonani, iż projekt znacząco pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy na rynku zagranicznym.

Instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa            Podkarpackiego.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy „Sierosławscy” Jan Sierosławski Sp. j.  poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego CNC ”współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 13.11.2013r.  firma SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski z siedzibą przy ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”  w ramach działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, NR umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-18-016/13-00

Całkowita wartość projektu (PLN) to 17 415 600

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 3 752 750

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa (PLN): 662 250

Projekt polega na wdrożeniu przez SIEROSŁAWSKI GROUP przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego (pierwsze wdrożenie na świecie) i będzie miała zasadniczy wpływ na dalszy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Inwestycja obejmuje swoim zakresem pierwsze wdrożenie wynalazku o nr PL 213438 B1, do którego wyłączne prawa posiada wnioskodawca, jak również wdrożenie wyników własnych prac B+R.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek nowego, przełomowego produktu, co przyczyni się do rozwoju polskiej myśli technologicznej przekładając się bezpośrednio na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz propagowania idei wdrażania innowacji w formie opatentowanej do działalności gospodarczej rodzimych przedsiębiorstw, co umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku globalnym.

Jesteśmy przekonani, iż projekt znacząco pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek przełomowego filtra samochodowego z nanokompozytu polimerowego na rynku krajowym i światowym oraz przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie.  Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie    http://poig.parp.gov.pl/  oraz  http://www.rarr.rzeszow.pl ).

Projekt pt.Wdrożenie przełomowej technologiiprodukcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowegowspółfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego