ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2015 na zakup urządzenia badawczego maszyny wytrzymałościowej

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013,W ramach umowy nr UDA-POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia:  Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 11.09.2015r.

Termin składania ofert:  Oferty można składać do dnia 21.09.2015r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej..

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

1) RAMA obciążeniowa 20KN

-składająca się z  2 kolumn prowadzących oraz 2 wrzecion napędowych (kulowo – tocznych)

-min. wymiary przestrzeni roboczej (wysokość x szerokość) 1 000 x630 mm

-zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia od przynajmniej 0,0005 do 1000 mm/min

-prędkość powrotu bez obciążenia co najmniej 1500mm/min

-rozdzielczość drogi belki pomiarowej co najmniej 0,005μm

-dokładność ustawiania prędkości co najmniej 0,05% wartości ustawionej

-deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta spełniająca wymogi dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE

2) cyfrowa elektronika sterująco- pomiarowa:

-funkcja sterowania i pozycjonowania w czasie rzeczywistym kanałem badawczym skorygowanym o krzywą korekcyjną

– pamięć pozycji belki pomiarowej po wyłączeniu maszyny

– częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych min. 350kHz

– pomiar siły do przynajmniej 160% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń

– rozdzielczość systemu co najmniej 24 bit

– dwukanałowa pętla bezpieczeństwa systemu

3)Głowica pomiarowa siły Fn=20kN:

-konstrukcja cylindryczna, niskoprofilowa

-w połączeniu z elektroniką kontrolno pomiarową spełniającą wymogi ENISO 7500-1( dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 40N (0,2%Fn) do 20kN(klasa1)

-granica przeciążenia osiowego nie mniejsza niż 150% Fn

-granica przeciążenia bocznego nie mniejsza niż 100% Fn

4) ekstensometr ręcznie  w zakładany:

– baza pomiarowa 20/25/30 mm

– rozdzielczość co najmniej0,05μm

5) oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim

6) wzorcowanie kanału pomiarowego siły przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium producenta wg ISO 17025 z siedziba w Polsce (certyfikat akredytacji załączyć do oferty)

7) wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia  przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium producenta wg ISO 17025 z siedzibą w Polsce (certyfikat akredytacji załączyć do oferty)

8) minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

Termin realizacji przedmiotu oferty: Do 29.09.2015r.  warunek bezwzględnie konieczny

Miejsce dostawy: Mielec ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty          Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:a

1.cena[1] – 100 pkt. (100%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

12Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″> x 100 pkt gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy:       

  • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
  • Datę przygotowania i termin ważności oferty, OFERTA MUSI BYĆ WAŻNA PRZYNAJMNIEJ 30 DNI.
  • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
  • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
  • Cenę całkowitą netto i brutto,
  • Warunki i termin płatności,
  • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
  • Warunki dostawy
  • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
  • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:     Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7 39 -300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Jan Sierosławski: tel.: 605 723 467   , e-mail:  jan.sieroslawski@sieroslawcy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 21.09. 2015 r.