ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2015 na zakup Programu do projektowania i inżynierii CAD 3D

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 11.09.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 21.09.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Program do projektowania i inżynierii CAD 3D

Wymogi programu:

 • Modelowanie bryłowe.
 • Tworzenie modeli powierzchniowych z wykorzystaniem elementów geometrii krawędziowej.
 • Generowanie dokumentacji technicznej na bazie modelu 3D oraz od podstaw.

Możliwość szkicowania, wprowadzania adnotacji, tekstów. Możliwość generowania i zarządzania rzutami i przekrojami, analizy rysunków.

Wymiarowanie w trybie ręcznym lub automatycznym, nakładanie tolerancji wymiarowych i geometrycznych, generowanie list materiałowych.

 • Możliwość importowania oraz edycji rysunków z systemu CATIA.
 • Możliwość bezpośredniego odczytu i zapisu do formatów pliku:. IGES, STEP, DXF, DWG, STEP, 3Dxml, CATDrawing, CATPart, CATProduct wraz z pełną historią struktury modelowania.
 • Budowanie złożeń wraz z funkcją symulacji ruchu elementów składowych w kontekście więzów. Wykrywanie kolizji i projektowanie kontekstowe z kontrolą asocjatywności.
 • Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji modeli 3D.
 • Możliwość konstruowania własnych reguł projektowych, tabeli rozwiązań, reguł sprawdzających poprawność ustalonych parametrów, tworzenie szablonów konstrukcyjnych.
 • Możliwość tworzenia modeli powierzchniowych z wykorzystaniem elementów geometrii krawędziowej i bryłowej.
 • Możliwość przeprowadzenia analizy technologiczności modelu.
 • Funkcjonalność analizy stopni swobody, tworzenie i zarządzanie scenami produktu oraz publikowanie charakterystycznych elementów referencyjnych.
 • Narzędzia dedykowane dla komponentów wykonywanych metodą wtrysku. Możliwość weryfikacji technologiczności modelu oraz automatyczny podział na część matrycową i stemplową.
 • Możliwość sprawdzenia poprawności zaimportowanych powierzchni lub brył z możliwością korekcji ich topologii i geometrii (również formaty STEP/IGES) oraz możliwość porównania modeli.
 • Funkcjonalność rozpoznawania cech tworzących bryły z systemu CATIA oraz z plików bez historii typu IGES, STEP.
 • Narzędzia dedykowane do generowania elementów form wtryskowych z możliwością łatwego tworzenia całych systemów kanałów, wypychaczy.
 • Projektowanie form wtryskowych bazując na standardowych, w pełni edytowalnych katalogach. Możliwość stworzenia własnej formy i wygenerowanie list materiałowych.
 • Automatyczna deaktywacja niewykorzystanych elementów typu Solid
 • Eksport drzewa struktury części do pliku z pakietu MS Office
 • Automatyczne usuwanie wszystkich publikacji
 • Automatyczna podmiana części na podstawie wersji pliku
 • Automatyczne zliczanie cech w pliku
 • Automatyczny eksport listy materiałowej (BOM) do pliku Excel

Termin realizacji przedmiotu oferty: Maksymalnie do 30.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 100 pkt. (100%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy        

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanego programu z odniesieniem do każdej z funkcjonalności
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl lub

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail: daniel.sztyler@sieroslawcy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawcy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe CAD_3D

Formularz Oferty CAD_3D

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 21.09.2015 r.