ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015 na zakup SZLIFIERKA DO WAŁKÓW I OTWORÓW (1 szt.)

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

 

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia:  Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.04.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.05.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest

SZLIFIERKA DO WAŁKÓW I OTWORÓW (1 szt.)

Parametry techniczne urządzenia:

– maksymalna długość szlifowania minimum 1000mm

– maksymalna średnica szlifowania zewnętrznego nie mniejsza niż 320mm

– maksymalna masa przedmiotu szlifowanego w kłach nie mniej niż 125 kg

– maksymalna masa przedmiotu szlifowanego w uchwycie nie mniej niż 20 kg

– kąt skrętu wrzeciennika ściernicy nie mniejszy niż ±30°

– zakres skrętu do / od operatora minimum 30° / 90°

– zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona minimum 25-500 obr/min

– maksymalna średnica szlifowanego otworu nie mniej niż 200mm

– maksymalna długość szlifowania wewnętrznego nie mniej niż 120mm

– dwa wymienne wrzeciona do szlifowania otworów, w zakresach pracy nie mniejszych niż 10000-30000 i 6000-17000 obr/min

– kąt skrętu stołu w kierunku wrzeciennika ściernicy/operatora nie mniejszy niż 10°/5° dla L=1000

– zakres prędkości posuwu stołu minimum 75-4000 mm/min

– maksymalny wysuw tulei konika nie mniejszy niż 25mm

– liniały w osi X i Z

– maksymalna prędkość obwodowa ściernicy nie mniej niż 45 m/s

– chropowatość nie mniejsza niż Ra 0,16µm

– kołowość nie większa niż 0,0015mm

– walcowość nie większa niż 0,005/500mm

– powtarzalność szlifowania średnic nie większa niż 0,005mm / Ø

– czas reakcji serwisu na usterkę nie dłuższy niż 48 godzin

– wrzeciennik ściernicy z hydrostatycznym łożyskowaniem wrzeciona ściernicy

– wrzeciennik przedmiotu z płynną regulacją obrotów wrzeciona przedmiotu

Wyposażenie

– oprawa diamentu stołowa

– obciągacz diamentowy (3sztuki)

– przyrząd czujnikowy dokładnego skrętu stołu

– obsada ściernicy (4sztuki)

– ściągacz ściernicy

– konik hydrauliczny

– zderzak twardy z czujnikiem

– trzpień z nakrętką do wyważania ściernicy

– uchwyt magnetyczny Ø 200

– uchwyt 3-szczękowy  Ø 200  wraz pierścieniem

– podtrzymka 2-punktowa

– podtrzymka 3-punktowa

– przyrząd do profilowania ściernicy po promieniu i pod kątem

– przyrząd do diamentowania ściernicy do szlifowania wewnętrznego

– przyrząd do diamentowania ściernicy z przesuwem mikrometrycznym mocowany na przyrządu

– przyrząd do diamentowania ściernicy z przesuwem mikrometrycznym mocowany na stole

– przystawka do szlifowania wewnętrznego

– wrzeciono do szlifowania wewnętrznego Ø 40×250 wraz z kołami

– wrzeciono do szlifowania wewnętrznego Ø 70×250 wraz z kołami

– kieł do wrzeciennika przedmiotu ze stożkiem Morse’a 4: specjalny z nakrętką: PZKa-4 (1szt.)

– kły do konika ze stożkiem Morse’a 4 ze spiekiem: PZKa-4, PZKf-4  (1szt.+1szt.)

– kły do konika ze stożkiem Morse’a 4: PZKa-4, PZKf-4 (1szt.+1szt.)

– instalacja elektryczna wraz z silnikami na 230/400V 50Hz

– płyta mocująca do blokady wrzeciennika ściernicy podczas transportu

– wsporniki mocujące do blokady stołu podczas transportu

– komplet kluczy do obsługi bieżącej

– podstawki do poziomowania ze śrubą i nakrętką

– Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

– uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi u klienta  – minimum 1 dzień

– gwarancja minimum 3 lata

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej specyfikacji oraz odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

Termin realizacji przedmiotu oferty: Maksymalnie do 21.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 50 pkt. (50%)

2.termin dostawy – 50 pkt. (50%)

 

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

 

1.Termin dostawy:

50 pkt – do 3 miesięcy od złożenia zamówienia

20 pkt. – do 4 miesięcy od złożenia zamówienia

10 pkt. – powyżej 4 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 21 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

  • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
  • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
  • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
  • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
  • Cenę całkowitą netto i brutto,
  • Warunki i termin płatności,
  • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
  • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
  • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adresy: sieroslawski.group@wp.pl

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail:     daniel.sztyler@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 07.05.2015 r.