ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 na zakup  SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN (1 szt.)

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: „Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.04.00-18-016/13-00

Nazwa i adres zamawiającego: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, NIP: 8171104851, REGON: 831245936

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23.04.2015 r.

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.05.2015 r.  do godziny 15.00 (Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.)

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN (1 szt.)

Parametry techniczne urządzenia:

– powierzchnia stołu minimum 2000 x 1000 mm

– maksymalna długość szlifowania nie mniejsza niż 2000 mm

– maksymalna szerokość szlifowania nie mniejsza niż 1000 mm

– odległość osi wrzeciona od powierzchni stołu minimum 800 mm

– maks. prędkość posuwu wzdłużnego stołu nie mniej niż 25m/min

– maks. prędkość posuwu poprzecznego stołu nie mniej niż 1050 mm/min (60Hz)

– szybki posuw pionowy nie mniej niż 240 mm/min

– min. automatyczny przesuw poprzeczny nie większy niż 0,5 mm

– maksymalne obroty wrzeciona nie mniej niż 1450 obr./min

– moc silnika głównego nie mniej niż 11 kW

– masa obrabiarki nie mniej niż 15300 kg

– precyzyjne wrzeciono z biciem nie większym niż 2µm

– napęd hydrauliczny osi X z płynną regulacją posuwu

– pilot zdalnego sterowania

– częściowa osłona przestrzeni roboczej

– ograniczniki osi X i Z ustawiane przy pomocy joysticka

– silnik wrzeciona z falownikiem

– automatyczne obciąganie ściernicy z kompensacją, na stole i wrzecienniku

– wyświetlacz położenia dla osi Y i Z

– sterownik programowalny z graficznym ekranem dotykowym LCD

– minimalnie 4 tryby pracy: powierzchnia, skos, rowek, wielokrotne rowki

– system automatycznego wyważania ściernicy

– automatyczny posuw pionowy

– automatyczny system smarowania

– separator magnetyczny

– filtr papierowy taśmowy

– chłodziarka oleju hydraulicznego

– minimum 2 lata gwarancji

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej specyfikacji oraz odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

Termin realizacji przedmiotu oferty:  Maksymalnie do 21.09.2015 r.

Miejsce dostawy: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 7

Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.cena[1] – 50 pkt. (50%)

2.termin dostawy – 50 pkt. (50%)

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

1.Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

14Pi = CminCi' type=”#_x0000_t75″>  X P gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”;

P – maksymalna punktacja za kryterium cenowe;

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów;

Ci – cena oferty nr „i”.

1.Termin dostawy:

50 pkt – do 2 miesięcy od złożenia zamówienia

20 pkt. – do 3 miesięcy od złożenia zamówienia

10 pkt. – powyżej 3 miesięcy od złożenia zamówienia

0 pkt – po 21 września kryterium nie spełnione

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

  • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, nr telefonu),
  • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
  • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
  • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
  • Cenę całkowitą netto i brutto,
  • Warunki i termin płatności,
  • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
  • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
  • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1.Elektronicznie na adres: sieroslawski.group@wp.pl

2.W wersji papierowej do siedziby firmy SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Daniel Sztyler: tel.: 667 758 020   , e-mail:     daniel.sztyler@sieroslawscy.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.sieroslawscy.com.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Inwestorów 7.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 07.05.2015 r.